Przedstawiamy Państwu zasady, harmonogram i terminy rekrutacji do klas I sportowej pływackiej w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie.  Rekrutacja odbywa się poprzez stronę - Nabór . Wniosek wypełniamy elektronicznie i przynosimy do szkoły do 9 marca 2021r. z kompletem dokumentów. 

Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą ) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 35/21

Uchwała Rady Miasta Szczecin

Organizacja oddziałów sportowych

Termin prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy I pływackiej: 10 marca 2021r. o godz. 16:00 - 18:00, miejsce pływalnia szkolna przy ul Kazimierza Królewicza 63. Przypominamy, iż przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej, należy przedstawić orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o bardzo dobrym stanie zdrowia, bądź o braku przeciwwskazań do uprawiania pływania.

Zasady i terminy rekrutacji do klasy I o profilu pływackim w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie

 Załącznik nr 1 - Podanie

Załącznik nr 1a - Oświadczenie

Załącznik nr 2 - Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów

Załącznik nr 3 - Zgoda

Załącznik nr 4 - Test umiejętności pływackich

Załącznik nr 5 - Potwierdzenie woli rodziców / opiekunów prawnych

Załącznik nr 6 - Deklaracja przystąpienia

Klauzula informacyjna - proces rekrutacji

Regulamin działania klasy sportowej pływackiej w SP10

Informacje o rekrutacji do oddziałów sportowych.