Szanowni Goście!
Korzystając z obiektów pływackich, jesteście Państwo zobowiązani do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§1
Informacje ogólne

 1. Pływalnia jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie ul. Kazimierza Królewicza 63.
  Pływalnia podlega stałemu monitoringowi.
 2. W skład pływalni wchodzi: basen sportowy o wymiarach 25m x 13,5 m oraz "mały basen" o wymiarach 8m x 5,5 m.
 3. Jednocześnie na terenie pływalni przebywać może 60 osób.
 4. Pływalnia Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie czynna jest według określonego harmonogramu. Aktualny rozkład zajęć prowadzonych na pływalni i możliwości korzystania jest podany do publicznej wiadomości w kasie obiektu i na stronie internetowej szkoły. Godziny pracy pływalni ulegają zmianie w okresie ferii zimowychi letnich oraz w czasie przerw światecznych. Czas korzystania z obiektu może też ulec zmianie w przypadku innych zdarzeń (zawody sportowe, awaria, zagrożenia lub inne).
 5. Widownia przy pływalni udostępniana jest wyłącznie podczas zawodów sportowych.
 6. Z obiektów pływackich korzystać mogą:
  • klasy i grupy zorganizowane pod kontrolą osób prowadzących zajęcia;
  • uczestnicy zajęć rekreacyjnych pod nadzorem ratowników na wskazanych torach;
  • uczestnicy zajęć nauki pływania wyłącznie pod nadzorem instruktorów i na wyznaczonychtorach;
  • na pływalni obowiązuje zasada pływania prawą stroną wzdłuż wyznaczonych torów;
  • tory pływackie na basenie sportowym przeznaczone są dla osób umiejących pływać;
  • grupy — osoby uczące się pływać pod opieką osoby uprawnionej do prowadzenia zajęć (dzieci - od 5 roku życia);
  • dzieci do 10 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,
  • dzieci do 3 roku życia pod opieką co najmniej jednego opiekuna;
  • pod opieką jednego opiekuna może być maksymalnie troje dzieci w wieku 4 - 13 lat.

§2
Korzystający z pływalni zobowiązani są do

 1. Zakupu biletu w kasie, gdzie otrzymują elektroniczny identyfikator służący do pomiaru czasu przebywania na obiekcie i zabezpieczenia szafki ubraniowej. Minimalna opłata pobierana jest za 1 godzinę (60 min.), pobytu na basenie. Za przekroczenie czasu 1 godziny będzie pobierana dopłata proporcjonalna do przekroczonego czasu, rozliczana w momencie opuszczenia obiektu. Zakupiony bilet upoważnia do korzystania z pływalni. Za zgubienie lub zniszczenie elektronicznego identyfikatora pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł. Za zgubienie lub zniszczenie numerków z szatni pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
 2. Przed wejściem na teren pływalni należy obowiązkowo: zmienić obuwie zewnętrzne na klapki kąpielowe, pozostawić w szatni ubranie wierzchnie oraz obuwie zewnętrzne (umieszczone w worku).
 3. Wstęp na pływalnię tylko w stroju kąpielowym, lub w obuwiu plażowym. Na terenie pływalni obowiązuje noszenie zmiennych klapek, czystego stroju kąpielowego przylegającego do ciała dowolnego koloru oraz czepka kąpielowego (obowiązuje zakaz pływania w szortach). Dzieci do lat 3 muszą posiadać na sobie jednorazowe, specjalne pieluchomajtki do kąpieli. Zaleca się dodatkowo stosowanie majtek neoprenowych, które zabezpieczają przed przedostawaniem się wszelkich nieczystości do wody.
 4. Zachowania porządku, czystości i spokoju oraz podporządkowania się nakazom ratowników, sprawujących na pływalni ogólny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwai niniejszego regulaminu (reagowanie na sygnały dźwiękowe i alarmowe).
 5. Niezwłocznego zgłaszania dyżurującemu ratownikowi wszelkich skaleczeń, urazów oraz nieprawidłowości.
 6. Pływalnia przystosowanajest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 7. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają obowiązek korzystania z osobnych szatni,
 8. Na sygnał wyjścia z wody i na sygnał alarmu / kilka donośnych, krótkich gwizdków / pływający powinni natychmiast wyjść z wody.

§3
Na teren pływalni nie będą wpuszczaneosoby

 1. Których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób korzystających z pływalni.
 2. W stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych, podobnie działających środków, np.: odurzających.
 3. Z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry.
 4. Których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 5. Które nie posiadają biletu upoważniającego do wstępu na teren pływalni.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy wygląd skóry klienta budzi poważne wątpliwości, co do jego stanu zdrowia, pracownicy pływalni są upoważnieni do żądania od osoby orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kąpieli w basenie oraz stwierdzającego, że dana choroba nie jest zakaźna i nie wnosi żadnego ryzyka dla innych osób kapiacych się w basenach — pod rygorem odmówienia wstępu na teren pływalni lub wyproszenia z terenu obiektu.

§4
Zabrania się

 1. Posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek, kolczyków itp.).
 2. Bezwzględnego skakania do wody. Dopuszcza się skoki ze słupków startowych na torach pod nadzorem instruktora lub trenera prowadzącego zajęcia grup zorganizowanych.
 3. Biegania po plaży.
 4. Spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody.
 5. Palenia papierosów, żucia gumy, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 6. Jedzenia na terenie pływalni i w pomieszczeniach przynależnych.
 7. Niszczenia urządzeń i sprzętu pływalni lub zaśmiecania terenu.
 8. Wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi.
 9. Zanieczyszczania wody w basenie,
 10. Wprowadzania rowerów oraz zwierząt.

§5
Odpowiedzialność użytkownika

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe (sprzęt elektroniczny, biżuterię, pieniądze, karty kredytowe, klucze itp. i inne), pozostawione w szafkach lub na terenie obiektu.
 2. Szkoła Podstawowa nr 10 w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu i niestosujące się do zaleceń personelu, mogą być niezwłocznie usunięte z terenu obiektu.
 4. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100 % wartości odtworzeniowej, przedmiotu szkody.
 5. Za szkody powstałe w wyniku naruszania norm i związane z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez szkołę w celu usunięcia powstałej szkody obciążone zostaną osoby przyczyniające się do powstania szkody.

§6
Zajęcia grup zorganizowanych

 1. Wychowawcy i opiekunowie zorganizowanych grup mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru osobom znajdujących się pod ich opieką.
 2. Osoba sprawująca opiekę nad użytkownikami obiektu (np. trener, nauczyciel), zobowiązana jest do sprawdzenia sprawności sprzętu, z którego będą korzystały osoby pozostające pod jego opieką. Osoba sprawująca opiekę ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowników pozostających pod jego nadzorem.
 3. Za bezpieczeństwo osób pływających odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie odpowiedzialny jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnie korzystających z pływalni, odpowiedzialny jest ratownik.
 4. Do obowiązków osoby prowadzącej lub opiekuna należy:
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie oraz zdanie elektronicznych identyfikatorów dla członków grupy, sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach,
  • zapoznanie uczestników zajęć z regulaminem pływalni oraz czuwanie nad jego ścisłym przestrzeganiem.
 5. Zajęcia na pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
 6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nieprzekraczających 15 osób na jedną osobę uprawnioną do prowadzenia zajęć w dniach i godzinach ustalonych przez kierownika obiektów sportowych.
 7. Wejścia do pływalni udostępnia obsługa pływalni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 8. Grupy i osoby indywidualnie korzystające z pływalni zobowiązane są do opuszczenia szatni maksymalnie po 15 minutach od zakończenia zajęć.
 9. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.
 10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju sportowym i obuwiu basenowym.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje kierownik pływalni.
 3. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania pływalni można zgłaszać kierownikowi pływalini tel. 91 450 09 18.