Regulamin strony internetowej  Szkoły Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi  w Szczecinie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP, prawa obowiązującego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin, zwany dalej Szkołą.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, Szkoła powołała Administratora Strony Szkoły Podstawowej nr 10 zwanej dalej Administratorem.
 6. Strona Internetowa Szkoły Podstawowej  nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie dostępna jest pod adresem: sp10.szczecin.pl
 7. Opiekunowie strony są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Dyrektorem Szkoły.
 8. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności szkoły, uczniów oraz grona pedagogicznego i innych jej pracowników. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
 9. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię Szkoły. 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.

§ 2 Korzystanie z treści strony

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej https://www.sp10.szczecin.pl z jego przeznaczeniem

§ 3 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Szkoła dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. Szkoła dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Strony są przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 10, ul. Kazimierza Królewicza 63, 71-551 Szczecin. W żadnym wypadku nie będą sprzedawane podmiotom trzecim.
 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) wyłącznie dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 10 im. Leonida Teligi w Szczecinie.
 3. Użytkownik Strony ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie – jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.