Przewodniczący

  • Krzysztof Synowiec

Z-ca Przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz

Komisja Rewizyjna

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 28 1240 3813 1111 0000 4384 5309.