Przewodniczący

  • Krzysztof Synowiec

Z-ca Przewodniczącego

  • Marta Cybulska 

Skarbnik

  •  Anna Jadach

Sekretarz

  •  Tomasz Król

Komisja Rewizyjna

  •  Monika Zborowska
  • Rafał Wawrzyniak 

Regulamin konkursu „Twoja wpłata na 10”

Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 100 zł na rok.
Wpłaty należy uiszczać na konto Rady Rodziców nr 47 1240 3813 1111 0011 0969 3577